Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.42/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

28. júna 2021 -

VZN č.42-2008 prispevok v materskej skole

VZN č. 58/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska

17. novembra 2020 -

VZN č. 58-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horná Seč

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Horná Seč č. 49/2015

18. júla 2019 -

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Seč podľa §5 ods. 1 a § 3 ods. 5 zákona NR SR č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, § 11 ods. […]

VZN č. 57/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Horná Seč

15. apríla 2019 -

Ponúkame vám dokument na stiahnutie aj vo formáte PDF: VZN č. 57- o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Horná Seč 2019   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 57/2019 OBCE HORNÁ SEČ o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Horná Seč Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 01.03.2019 Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 22.03.2019 […]

VZN č. 56/2018 (návrh) o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni

26. júna 2018 -

>> Stiahnuť dokument VZN č. 56/2018 (návrh) ako PDF   N á v r h H O R N Á S E Č VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 56/2018 OBCE HORNÁ SEČ o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 01.06.2018 Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 22.06.2018 […]

VZN č.55-2018 o držaní psov

31. januára 2018 -

[:sk] Celý dokument na stiahnutie vo formáte DOCX: VZN č.55-2018 o držaní psov *****   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 55/2018 OBCE HORNÁ SEČ, KTORÝM SA UPRAVUJÚ PODMIENKY DRŽANIA PSOV V OBCI Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 12.01.2018 Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 29.01.2018 Návrh schválený OZ dňa 29.01.2018 Zverejnené na internetovej stránke obce […]

VZN č. 54 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

31. januára 2018 -

[:sk] Stiahnuť celý dokument vo formáte DOCX: VZN č. 54 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb *****   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE HORNÁ SEČ č. 54/2017 O ZAVEDENÍ A POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB OBCE HORNÁ SEČ Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 24. 11. 2017 Návrh zvesený z úradnej tabuli v obci dňa 11.12.2017 Návrh zverejnený na internetovej stránke […]

VZN č. 53 – 2017

31. januára 2018 -

[:sk] Stiahnuť celý dokument vo formáte DOCX: Horná Seč -VZN č. 53 – 2017 ZaD *****   Správa o prerokovaní a vyhodnotení stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, právnických osôb, dotknutých obcí a verejnosti k  územného plánu obce Horná Seč – zmeny a doplnky č.2 Po vzájomnom zhodnotení doručených a inak získaných pripomienok a stanovísk obec Horná Seč konštatuje že: -návrh […]

VZN č.52 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Horná Seč

17. júla 2017 -

[:sk]VZN č. 52 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Horná Seč[:]

VZN č.48/2015 verejné obstarávanie obce

9. júna 2017 -

[:sk]VZN č.48-2015 VER.OBSTARÁVANIE OBCE[:]

VZN č.46/2012 o miestnych daniach

21. februára 2017 -

VZN č.46-2012 o miestnych daniach

VZN č.50/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Seč

7. februára 2017 -

VZN č. 50-2016 Horná Seč odpady

VZN č.49/2015 Trhový poriadok obce Horná Seč

7. februára 2017 -

VZN č. 49-2015 Trhový poriadok obce Horná Seč

VZN č.47/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Horná Seč.

7. februára 2017 -

VZN č. 47-2013 zásob.vodou

VZN č.45/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu území obce Horná Seč.

7. februára 2017 -

VZN č.45-2009 o opatrovateľskej službe

VZN č.43/2008 k ZaD1 UPN Horná Seč

7. februára 2017 -

VZN č.43-2008 k ZaD1UPN Horná Seč

VZN č. 42/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

7. februára 2017 -

VZN č.42-2008 prispevok v materskej skole

VZN č.40/2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska

7. februára 2017 -

VZN č.40-2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č.39/2005 o ochrane drevín

7. februára 2017 -

VZN č 39-2005 o ochrane drevín

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 51/2017 O ZVLÁŠTNOM UŽÍVANÍ CIEST, MIESTNYCH KOMUNIKÁCII A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

2. februára 2017 -

VZN č. 51/2017 O zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev   VZN č. 51 2017 o zvlášnom užívaní ciest, MK a ver. priestrastiev Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 10.01.2017 Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 26.01.2017 Návrh schválený Obecným zastupiteľstvom Horná Seč dňa 30.01.2017 Nadobúda účinnosť dňa 01.02.2017 Obec Horná Seč na základe […]

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 48/2015 OBCE HORNÁ SEČ, KTORÝM SA USTANOVUJE POSTUP PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV,SLUŽIEB A PRÁC POTREBNÝCH PRE OBEC HORNÁ SEČ A SUBJEKTY V JEJ ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI

1. februára 2017 -

VZN č. 48/2015 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÁ SEČ, KTORÝM SA USTANOVUJE POSTUP PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV,SLUŽIEB A PRÁC POTREBNÝCH PRE OBEC HORNÁ SEČ A SUBJEKTY V JEJ ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI   Návrh vyvesený na úradnej tabuli  obce dňa 20.02.2015 Návrh zvesený z úradnej tabule obce dňa 06.03.2015 Návrh schválený OZ dňa 11.3.2015 Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 12.3.2015 Nadobúda […]