Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 48/2015 OBCE HORNÁ SEČ, KTORÝM SA USTANOVUJE POSTUP PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV,SLUŽIEB A PRÁC POTREBNÝCH PRE OBEC HORNÁ SEČ A SUBJEKTY V JEJ ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI

Zverejnené na stránke: 1. februára 2017 | Oznam zverejnil:

VZN

č. 48/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBCE HORNÁ SEČ, KTORÝM SA USTANOVUJE POSTUP PRI

OBSTARÁVANÍ TOVAROV,SLUŽIEB A PRÁC POTREBNÝCH PRE OBEC HORNÁ SEČ A SUBJEKTY V JEJ ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli  obce dňa 20.02.2015
Návrh zvesený z úradnej tabule obce dňa 06.03.2015
Návrh schválený OZ dňa 11.3.2015
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 12.3.2015
Nadobúda účinnosť dňa 1.4.2015

 

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Seč podľa § 6, 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní /ďalej len „zákon“ / sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa ustanovuje postup pri obstarávaní tovarov, služieb a prác potrebných pre obec Horná Seč a subjekty v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Čl. I.

Postavenie obce

Obec je, podľa § 6 ods. 1/ písm. b/ zákona, verejný obstarávateľ.

Čl. II.

Finančné limity

Toto nariadenie bližšie upravuje postup obce pri verejnom obstarávaní a vzťahuje sa na postupy verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných, podlimitných, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou. Limity týchto zákaziek sú uvedené v § 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Čl. III.

Komisia pre vyhodnocovanie ponúk

1. Pre verejné obstarávanie nadlimitných, podlimitných a podprahových zákaziek obecné

zastupiteľstvo schvaľuje najmenej trojčlennú komisiu. Obecné zastupiteľstvo môže na

zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva

vyhodnocovať ponuky, pričom títo členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo

odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, alebo postupom vo verejnom

obstarávaní a ich úloha v komisií je poradná.

2. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky ak je súčasne prítomná väčšina jej

členov, najmenej však traja. Člen komisie musí byť bezúhonný.

3. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci

s verejným obstarávaním alebo právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný

čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie

príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania

zločineckej skupiny alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin ktorého skutková

podstata súvisí s podnikaním.

4. Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním

za člena komisie bola:

a/ uchádzačom ktorým je fyzická osoba,

b/ štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo

iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,

c/ spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým

spoločníkom uchádzača,

d/ zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov,

ktorého je uchádzač členom,

e/ zamestnancom úradu, okrem zákaziek zadávaných výlučne pre vlastné potreby úradu.

5. Členom komisie nesmie byť ani osoba blízka osobám uvedená pod písm. a/ až e/.

6. Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením

starostovi, že nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom

komisie, alebo oznámi že nastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré nemôže byť členom

komisie. Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť starostovi, že nastali

skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takého skutočnosti

v priebehu verejného obstarávania nastanú.

7. Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie na menej ako tri,

obecné zastupiteľstvo komisiu doplní.

Čl. IV.

Postupy verejného obstarávania

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aj postupy verejného obstarávania, teda či bude vyhlásená:

a/ verejná súťaž

b/ užšia súťaž

c/ rokovacie konania

d/ súťažný dialóg.

Čl. V.

Obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou

1. Obec pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby náklady vynaložené na

obstaranie predmetu zákazky boli efektívne a primerané jeho kvalite a cene.

2. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem

prípadov v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela

úradu.

3. Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou vykonáva starosta obce s podľa

nasledovných pravidiel:

a/ pre zákazky s nízkou hodnotou do 3 000 EUR vykonáva starosta verejné obstarávanie

bez nutnosti súhlasu obecného zastupiteľstva

b/ pre zákazky s nízkou hodnotou od 3 000 EUR do 6 000 EUR vykonáva starosta verejné

obstarávanie bez nutnosti súhlasu obecného zastupiteľstva, je však povinný obecné

zastupiteľstvo vopred informovať o príprave obstarávania

c/ pre zákazky s nízkou hodnotou od 6 000 EUR do 10 000 EUR vykonáva starosta verejné

obstarávanie na základe súhlasu obecného zastupiteľstva.

Súčasťou informácie o pripravovanom verejnom obstarávaní, je informovanie

o zvolenom postupe verejného obstarávania.

Čl. VI.

Postup pri verejnom obstarávaní obce bližšie upravuje zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Čl. VII.

Záverečné a zrušovacie ustanovenia

Podľa § 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní:

Finančné limity:

1. Zákazka je nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od

predpokladanej hodnoty zákazky.

2. Nadlimitná zákazka je , ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako:

a/ 125 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom

podľa § 6 ods. 1 písm. a/, pre verejného obstarávateľa na úseku obrany ak ide

o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4 zákona č.25/2006 Z.z.

b/ 193 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom

podľa § 6 ods. 1 písm. b/ až e/, pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide

o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4 zákona č. 25/2006 Z.z.

c/ 125 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služieb zadávanú verejným

obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a/, okrem zákazky na poskytnutie služby

uvedenej v písmene e/

d/ 193 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným

obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ až e/

e/ 193 000 EUR , ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii 8 prílohy

č. 2 zákona č. 25/2006 Z.z., v kategórií telekominikačné služby podľa spoločného

slovníka obstarávania 7,/ ďalej len „slovník obstarávania“/ zodpovedajúce kódom CPC

7524, 7525,7526 a služby uvedenej v prílohe č. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. zadávanú

verejným obstarávateľom

f/ 387 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby

zadávanú obstarávateľom

g/ 4 845 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

3. Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit

uvedený v odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:

a/ 40 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby

zadávanú verejným obstarávateľom

b/ 200 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným

obstarávateľom.

4. Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit

uvedený v odseku 3 a súčasne:

a/ rovnaká alebo vyššia ako 10 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo

o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom

b/ rovnaká alebo vyššia ako 20 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných

prác zadávanú verejným obstarávateľom.

5. Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je , ak predpokladaná

hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 písm. a/ a b/ v priebehu

kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie

ako jeden kalendárny rok.

6. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva

v Hornej Seči č. VII-3/2015 zo dňa: 11.3.2015 a nadobúda účinnosť dňom: 1.4.2015

V Hornej Seči dňa 29.marca 2015-- KONIEC OZNAMU --