Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č. 57/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Horná Seč

Zverejnené na stránke: 15. apríla 2019 | Oznam zverejnil:

Ponúkame vám dokument na stiahnutie aj vo formáte PDF: VZN č. 57- o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Horná Seč 2019


 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 57/2019

OBCE HORNÁ SEČ

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Horná Seč


Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 01.03.2019

Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 22.03.2019

Návrh schválený OZ dňa 01.04.2019

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa 02.04.2019

Nadobúda účinnosť dňa 01.05.2019

Obec Horná Seč v zmysle § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , ďalej podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o ovzduší/ a § 2 odst. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v y d á v a  toto Záväzné nariadenie obce Horná Seč.

Časť I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/, vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia na území obce Horná Seč pri prevádzkovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Ďalej stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pričom poplatková povinnosť a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Určuje zodpovednosť za porušovanie povinnosti ochrany ovzdušia.

Časť II.

ZÁKLADNÉ POJMY

§ 2

1. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia /ďalej len malý zdroj/ sú:

– technologické celky, obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným

tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW /do 300 kW/

– ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia /nad

50 MW/ a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia /0,3 MW – 50 MW/

– plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia

– skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov

znečisťovania ovzdušia

– iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkých alebo

stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.

2. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do

ovzdušia , ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie osoba, ktorá má právo

prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.

4. Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, o začlenení a jeho

kategorizácií rozhodne Okresný úrad Levice – odbor starostlivosti o životné prostredie.

Časť III.

Povinnosti niektorých prevádzkovateľov malých zdrojov a určovanie výšky poplatkov

§ 3

Vyčlenenie malých zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje

oznamovacia a poplatková povinnosť

1. Poplatková a oznamovacia povinnosť na nevzťahuje na:

a/ malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených na

individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie

b/ malé zdroje, ktoré prevádzkuje Obec Horná Seč, alebo organizácia / spoločnosť /so 100 %-nou

účasťou obce

c/ malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia v obci, zriaďovateľom ktorých

je obec alebo štát alebo samosprávny kraj

d/ malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné organizácie v obci.

§ 4

Poplatková povinnosť

1. Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú

podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj na území Obce Horná Seč.

2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na základe oznámených údajov

podľa § 5 tohto VZN za každý malý zdroj podľa spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky

vznikajú, za kalendárny rok sumou podľa § 6 tohto VZN určenou rozhodnutím obce .

§ 5

Oznamovanie údajov a spôsob platenia poplatkov

1. Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na

podnikanie, je povinný:

– každoročne do 15. februára bežného roka, oznámiť Obci Horná Seč, za každý malý zdroj

spotrebu palív a surovín, údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti vypustených

znečisťujúcich látok a spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikli v uplynulom

roku v oznámení o spotrebe palív a surovín.

2. Oznámenie o spotrebe palív a surovín obsahuje tieto údaje:

– názov a sídlo prevádzkovateľa malého zdroja

– zoznam a údaje o malých zdrojoch znečisťovania, ich názov a sídlo

– množstvo spotrebovaného paliva za uplynulý rok – údaje o technologických zariadeniach.

3. Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť Obci aj zánik malého zdroja, prípadne

zmenu prevádzkovateľa malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku zdroja, resp. zmeny a zároveň

oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatkov za obdobie príslušného roka v ktorom malý zdroj

prevádzkoval.

§ 6

Výška poplatku

1. Obec Horná Seč po obdržaní oznámenia , preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá

rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí najmä výšku ročného poplatku a ďalšie podmienky

týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.

2. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou

sumou na základe oznámenia a to úmerne množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich

látok alebo k spotrebe palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky

vznikajú, a to maximálne do výšky 663,78 EUR.

3. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním

prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.

4. O výške poplatkov právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľovi, ktorý prevádzkuje malý zdroj

znečisťovania ovzdušia rozhodne Obec.

5. Ak je vypočítaný ročný poplatok za jednotlivý malý zdroj znečisťovania nižší ako 3,30 EUR,

nevyrubuje sa.

6. Ročný poplatok od 35 EUR do 33 194 EUR sa platí v štvrťročných splátkach najneskôr do konca

príslušného štvrťroka.

7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia /ďalej len poplatok/ za malé zdroje spaľujúce pevné palivá za

každých aj začatých 10 ton ročnej spotreby sa určuje vo výške:

DRUH PALIVA: POPLATOK v EUR/10 ton:

a/ hnedé uhlie 66,40

b/čierne uhlie 66,40

c/ lignit 66,40

d/ koks 66,40

e/ brikety 66,40

f/ drevo, drevná štiepka 50,00


8. Poplatok za malé zdroje spaľujúce kvapalné palivá za každých aj načatých 10 ton ročnej spotreby sa

určuje vo výške:

DRUH PALIVA: POPLATOK v EUR/10 ton:

a/ ľahký vykurovací olej 30,00

b/ nafta 20,00

9. Poplatok za malé zdroje spaľujúce plynné palivá za každých aj načatých 10 000 m3 ročnej spotreby

sa určuje vo výške:

DRUH PALIVA: POPLATOK v EUR/10 000 m3:

a/zemný plyn naftový 2,50

10.Predaj motorovej nafty na čerpacích staniciach pohonných hmôt sa nespoplatňuje.

11.Poplatok pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania

ovzdušia /nad 50 MW/ a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia /0,3 MW – 50 MW/, plochy na

ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín,

produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého a stredného znečisťovania a iné plochy,

zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie podľa plochy znečisťujúcej ovzdušia:

PLOCHA: POPLATOK v EUR:

a/ do 100 m2 66,00

b/ do 500 m2 199,00

c/ do 1 000 m2 332,00

d/ do 1 500 m2 456,00

e/ do 2 000 m2 531,00

f/ do 2 500 m2 598,00

g/ nad 2 500 m2 663,87

12. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť po

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.

13. Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z. z.

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú všeobecné

predpisy o správnom konaní.

14. Poplatky sú príjmom rozpočtu obce.

§ 7

Pokuty

1. Sankcie pre prevádzkovateľov malých zdrojov za porušenie povinností na úseku poplatkov za

znečisťovanie ovzdušia upravuje zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

v znení neskorších predpisov.

§ 8

Kontrolná činnosť

1. Kontrolu dodržiavania VZN vykonávajú:

a/ určení zamestnanci obce

b/ poslanci Obecného zastupiteľstva obce Horná Seč

Časť IV.

Súhlas obce

§ 8a

1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú v zmysle § 27 ods. 1 písm. c/ zákona

o ovzduší, povinní písomne požiadať Obec o vydanie súhlasu na:

a/ na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania

b/ na povolenie užívať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

c/ na povolenie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení a na

zmeny ich užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

2. Správny poplatok za vydanie súhlasu podľa ods. 1 je 5 EUR.

Časť V.

§ 9

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto VZN sú možné po schválení Obecným zastupiteľstvom.

2. Pokiaľ právnické a fyzické osoby – podnikatelia nebudú rešpektovať ustanovenia tohto VZN,

obec bude postupovať v súlade s platnou právnou úpravou a môže uložiť pokutu.

3. Toto VZN bolo prerokované a schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornej

Seči dňa 01.04.2019 a schválené uznesením č.V-3/2019 .

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.05.2019.

 

Edita Moravská

starostka obce


         
         

-- KONIEC OZNAMU --