Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Stavebné konania

Spoločný obecný úrad

-zabezpečuje výkon úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku :

a/ územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č.50/76 Zb. v platnom znení,
b/ ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/01 Z. z. v platnom znení,
c/ vodného hospodárstva v zmysle zákona č.135/74 Zb. v platnom znení,
d/ pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/61 Zb. v platnom znení,

Adresa:
Spoločný obecný úrad obcí RZMOT
Sv.Michala 4
934 03 LEVICE

 

PREDNOSTA SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU
Ing. Žaneta Vargová
tel.č. 036/6306870

STAVEBNÝ ÚRAD:
Bc. Dana Píšová – referent stavebnej správy
tel.č. 036/6348378
Ing. Klaudia Gálová – referent stavebnej správy
tel.č. 036/6348362
Ing. Vladislav Kupča
Tel.: +421 36 634 8378

 

Stavebné tlačivá na stiahnutie: V sekcii „Tlačivá„!