Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti
– zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov- nové daňové priznanie a akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú predaja, kúpy a darovania nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31.1.bežného roka na obecnom úrade,
– daň z nehnuteľnosti je splatná do 31.5.bežného roka,
– tlačivá k daňovému priznaniu je možné prevziať na obecnom úrade.Daň za psa
– zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

– daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku,
– poplatok: 7 €/pes/rok (dôchodci 3,50 €/pes/rok)

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

– poplatok: 15 €/osoba/rok

Úľavy:
– osoby alebo študenti, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo územia obce 50 % zľava

Osoby alebo študenti, ktorí sa dlhodobo zdržujú v zahraničí sú od poplatku oslobodení.
Občania môžu poplatok uhradiť v dvoch splátkach v pokladni obecného úradu a to:

1. splátka do 28.2.bežného roka
2. splátka do 31.7.bežného roka

Cintorínsky poplatok

Ceny za prenájom hrobových miest a za prvých 10 rokov a predĺženie prenájmu za každých ďalších 10 rokov sa ustanovujú takto:

– jednohrob 7 €
– dvojhrob 14 €
– hrobka (krypta) 28 €
– urnové miesto 4 €

Poplatok za prepožičanie domu smútku, vrátane použitia chladiaceho boxu: 6,64 €/pohreb

Poplatok za prenájom kultúrneho domu
Sála
– pre obyvateľa obce 50,00 €/akcia + priame náklady, elektrina, plyn, voda, pranie obrusov
– pre ostatné fyzické a právnické osoby určené dohodou 100,00 € + priame náklady

Kuchyňa a riady
– pre obyvateľa obce:
20,00 €/akcia pri zapožičaní do 50 ks riadu
30,00 €/akcia pri zapožičaní do 100 ks riadu
50,00 €/akcia pri zapožičaní nad 100 ks riadu

Poplatok za vysielanie jedného oznamu v obecnom rozhlase

– pre obyvateľa obce 1 €
– pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi obce + za prenájom priestranstva pri predaji 2 € + 2 €

Poplatok sa nevyberá:
– za oznam pri úmrtí občana obce
– za oznam politických strán, záujmových a spoločenských organizácií, občianskych združení a pod., pôsobiacich v obci, pokiaľ sa netýka podnikateľskej činnosti

Poplatok za rybársky lístok

– ročný 7 €
– 3-ročný 17 €
– detský ročný 0 €