Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov je možné priamo v priestoroch Obecného úradu.

 

Potrebné doklady:

• listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
• občiansky preukaz,
• poplatok  2,00 € za každý podpis (zmena poplatku je platná od 1.1.2018)

 

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného úradu.
Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:

• originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
• fotokópia listiny,
• poplatok 2,00 € za každú, aj začatú stranu  (zmena poplatku je platná od 1.1.2018)

Identifikácia osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie nie je nutná. Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.
Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Upozornenie: fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov!