Horná Seč

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Horná Seč č. 49/2015

Zverejnené na stránke: 18. júla 2019 | Oznam zverejnil:

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Seč podľa §5 ods. 1 a § 3 ods. 5 zákona NR SR č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. zákona SNR o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach Obce Horná Seč , v y d á v a

 

Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Horná Seč
č. 49/2015

o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Horná Seč.

 

Na základe dodatku sa VZN mení nasledovne:

 

Článok 2
Zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

§ 3
Trhové miesta a verejné priestranstvá

1. Obec Horná Seč, ako správca verejného priestranstva určuje nasledovné trhové miesta a verejné
priestranstvo pre príležitostný trh, ambulantný predaj a iné činnosti vykonávané na verejných
priestranstvách na území obce Horná Seč:

d/ verejné priestranstvo ul. Hlavná 19/16 obecný úrad, dom kultúry, parcely č. 242/1 a 243/5
v intraviláne obce Horná Seč, celková plocha 173 m2.

 

§ 15
Záverečné ustanovenie

1. Na tomto dodatku č. 1 k VZN č. 49/2015, sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hornej Seči na
svojom 5 riadnom zasadnutí dňa 24. Júna 2019 pod uznesením č. XII-5/2019.
2. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 49/2015, nadobúda účinnosť dňom 01. júla 2019.

 

V Hornej Seči: 24.06.2019

 

Edita Moravská
starostka obce-- KONIEC OZNAMU --