Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č.55-2018 o držaní psov

Zverejnené na stránke: 31. januára 2018 | Oznam zverejnil:

[:sk]

Celý dokument na stiahnutie vo formáte DOCX: VZN č.55-2018 o držaní psov

*****

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 55/2018

OBCE HORNÁ SEČ, KTORÝM SA UPRAVUJÚ PODMIENKY

DRŽANIA PSOV V OBCI

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 12.01.2018

Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 29.01.2018

Návrh schválený OZ dňa 29.01.2018

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa 31.01.2018

Nadobúda účinnosť dňa 01.03.2018

Obec Horná Seč v zmysle Zákona č. 282/2002 Z. z. a v znení neskorších predpisov, ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, upravuje týmto všeobecne záväzným nariadením, podmienky držania psov v obci Horná Seč.

Článok I.

VYMEDZENIE POJMOV

Na účely toho všeobecne záväzného nariadenia:

a/ Zvláštnym psom je pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami, horskou službou, pes

používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany,

pes poľovný, ovčiarsky a pes vodiaci slepcov.

b/ Nebezpečným psom je pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol ním napadnutý

alebo vyprovokovaný, ak sa majiteľom alebo držiteľom nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej

núdzi, nebezpečným psom je pes, ktorý preukázateľne zasahuje do slobody človeka alebo zvieraťa.

c/ Voľným pohybom psa, je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na

chov, za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru

alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

d/ Túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa pohybuje po verejných

priestranstvách a ktorého držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po verejných priestranstvách.

Článok II.

DAŇ ZA PSA

Platenie dane za psa, oslobodenie od dane za psa ako aj využitie finančných prostriedkov z daní za psa je upravené vo VZN obce Horná Seč, ktorým sa upravujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok III.

EVIDENCIA PSOV

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Horná Seč, podlieha evidencií psov.

2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie, ktorá je vedená na Obecnom úrade Horná Seč,

u pracovníka zodpovedného za evidenciu obyvateľstva v lehote do 60 dní od jeho nadobudnutia.

3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní

od zmeny skutočnosti alebo údajov oznámiť obci:

a/ evidenčné číslo psa

b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má

c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa

d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce

zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa

e/ úhyn psa

f/ stratu psa.

4. Obec vydá vlastníkovi – držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa /ďalej len

„známka“/. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj

o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa a o tom, že pes

je registrovaný na obecnom úrade.

5. Známka je neprenosná na iného psa, každý pes v obci musí byť označený evidenčnou známkou.

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo

odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je

povinná držiteľovi psa vydať náhradnú známku za poplatok 1,-EUR.

Článok IV.

VODENIE PSOV

1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené §4 zákona č. 282/2002 Z. z. v platnom znení, ktorými sa

upravujú niektoré podmienky držania psov.

2. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, môže len osoba, ktorá je fyzicky

a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácií, pričom je povinná predchádzať tomu,

aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, zabrániť vzniku škôd na

majetku, prírode a životnom prostredí.

3. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,

ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes

nasadený náhubok.

4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

5. Držiteľ psa a ten kto psa vedie, je povinný:

a/ oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol ako aj

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa /majiteľa/ psa,

b/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, je povinný oznámiť aj Obecnému úradu v Hornej Seči,

resp. úradu, kde je pes evidovaný a predložiť očkovací preukaz o zázname očkovaní psa proti

besnote.

6. Na území Obce Horná Seč je voľný pohyb psa bez dozoru držiteľa zakázaný, povolený je len

vodenie psa na vodítku. Psom je zakázaný vstup na detské ihriská, športoviská, do areálu

cintorínov, do budov a priestranstiev viditeľne označených tabuľou zákaz vstupu pre psov a na

miesta s väčšou koncentráciou ľudí /najmä športové alebo kultúrne podujatia, slávnosti obce /.

7. Zákaz voľného pohybu psa na verejnom priestranstve a vstupu so psom sa nevzťahuje na

služobného psa počas služobného zákroku a na vodiaceho psa.

8. Voľný pohyb psa s dozorom držiteľa /pri nebezpečných psoch s nasadeným náhubkom/, je

povolený na vymedzených priestranstvách a to v častiach:

a/ extravilánu obce Horná Seč

b/ v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho

úniku.

9. Podmienky držania a vedenia psov v bytových domoch určuje domový poriadok platný pre

jednotlivé bytové domy.

Článok V.

ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, ten kto psa vedie, je povinný exkrementy

bezprostredne odstrániť.

2. Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku

/papierové či igelitové vrecko , alebo iné bežne používané vrecko/, potrebné na odstránenie psích

výkalov. Vrecko s výkalmi uzatvoriť a vhodiť do odpadovej nádoby na to vyhradenej alebo do

nádoby na komunálny odpad.

Článok VI.

PRIESTUPKY

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a/ neprihlási psa do evidencie

b/ neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností

a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dní od ich zmeny

c/ umožní, aby psa viedla osoba nespĺňajúca podmienky ustanovené v čl. IV ods. 1 a 2

d/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa

nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane

e/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky

f/ nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:

a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého

pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol

b/ nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania

psom

c/ nepreukáže známkou totožnosť psa

d/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa

e/ neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3. Za priestupok podľa odseku 1 a 2 písm. a/ až c/, možno uložiť pokutu do 165 EUR a za priestupok

podľa odsek 2 písm. d/ až e/ možno uložiť pokutu do 65 EUR na základe zákona č. 282/2002 Z. z.

v platnom znení § 7.

4. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

5. Priestupky prejednáva Komisia verejného poriadku pri OZ Horná Seč.

6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

7. Výnos z priestupku /pokuta/ je príjmom rozpočtu obce.

8. Obec môže uložiť pokutu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb., podľa § 35, za nesplnenie povinností nepeňažnej povahy / t.j. neprihlásenie psa do evidencie –registrácie/.

9. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela,

najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Článok VII.

PODMIENKY CHOVU PSOV

Chov a držanie psa je povolené na celom území Obce Horná Seč, ak sú splnené nasledovné

podmienky:

1. Každý kto chová alebo drží psa je povinný:

a/ zabezpečiť mu umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických

a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým potrebám, poskytovať mu

v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný

pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho

rozmnožovania

b/ dostaviť sa so psom k povinnému ochrannému očkovaniu proti besnote a iným chorobám, pri

ochorení na veterinárnu prehliadku

c/ držať psa v čistote

d/ dať psa, ktorý poranil človeka, okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom, dodržiavať

nariadenie orgánov veterinárnej starostlivosti a vydať zranenému občanovi potvrdenie

o prehliadke psa

e/ zabezpečiť veterinárnu asanáciu uhynutého psa.

2. Zakazuje sa, každému kto chová alebo drží psa:

a/ opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho

b/ usmrtiť psa bez primeraného dôvodu /bezdôvodne/.

Psy bez dozoru na verejnom priestranstve budú odchytávané, pri znemožnení odchytu a pri ohrození osôb alebo úžitkových zvierat budú túlavé psy iným vhodným spôsobom odstránené. Zneškodnenie psov vykoná poverená organizácia, alebo osoby s príslušným oprávnením. Náklady spojené so zneškodnením znáša chovateľ, ktorý zabezpečí aj odstránenie zvieraťa odvozom do zberne – kafilérie, alebo výnimočne zakopaním. Náklady na likvidáciu psov, ktorých majiteľ je neznámy, znáša obec. Uhynutého psa nie je možné zakopať v blízkosti obytných domov, alebo na verejných priestranstvách obce.

Článok VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia obce sú oprávnené vykonávať orgány obce,

hlavný kontrolór obce, pracovníci Obecného úradu Horná Seč.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva

v Hornej Seči, dňa 29. 01.2018 uznesením č. IV-20/2018/OZ a nadobúda účinnosť dňom

01.03.2018. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 35/2002 obce

Horná Seč o Držaní psov v obci.

V Hornej Seči: 29.01.2018 Edita Moravská

starostka obce [:en]

Celý dokument na stiahnutie vo formáte DOCX: VZN č.55-2018 o držaní psov

*****

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 55/2018

OBCE HORNÁ SEČ, KTORÝM SA UPRAVUJÚ PODMIENKY

DRŽANIA PSOV V OBCI

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 12.01.2018

Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 29.01.2018

Návrh schválený OZ dňa 29.01.2018

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa 31.01.2018

Nadobúda účinnosť dňa 01.03.2018

Obec Horná Seč v zmysle Zákona č. 282/2002 Z. z. a v znení neskorších predpisov, ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, upravuje týmto všeobecne záväzným nariadením, podmienky držania psov v obci Horná Seč.

Článok I.

VYMEDZENIE POJMOV

Na účely toho všeobecne záväzného nariadenia:

a/ Zvláštnym psom je pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami, horskou službou, pes

používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany,

pes poľovný, ovčiarsky a pes vodiaci slepcov.

b/ Nebezpečným psom je pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol ním napadnutý

alebo vyprovokovaný, ak sa majiteľom alebo držiteľom nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej

núdzi, nebezpečným psom je pes, ktorý preukázateľne zasahuje do slobody človeka alebo zvieraťa.

c/ Voľným pohybom psa, je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na

chov, za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru

alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

d/ Túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa pohybuje po verejných

priestranstvách a ktorého držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po verejných priestranstvách.

Článok II.

DAŇ ZA PSA

Platenie dane za psa, oslobodenie od dane za psa ako aj využitie finančných prostriedkov z daní za psa je upravené vo VZN obce Horná Seč, ktorým sa upravujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok III.

EVIDENCIA PSOV

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Horná Seč, podlieha evidencií psov.

2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie, ktorá je vedená na Obecnom úrade Horná Seč,

u pracovníka zodpovedného za evidenciu obyvateľstva v lehote do 60 dní od jeho nadobudnutia.

3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní

od zmeny skutočnosti alebo údajov oznámiť obci:

a/ evidenčné číslo psa

b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má

c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa

d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce

zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa

e/ úhyn psa

f/ stratu psa.

4. Obec vydá vlastníkovi – držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa /ďalej len

„známka“/. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj

o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa a o tom, že pes

je registrovaný na obecnom úrade.

5. Známka je neprenosná na iného psa, každý pes v obci musí byť označený evidenčnou známkou.

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo

odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je

povinná držiteľovi psa vydať náhradnú známku za poplatok 1,-EUR.

Článok IV.

VODENIE PSOV

1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené §4 zákona č. 282/2002 Z. z. v platnom znení, ktorými sa

upravujú niektoré podmienky držania psov.

2. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, môže len osoba, ktorá je fyzicky

a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácií, pričom je povinná predchádzať tomu,

aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, zabrániť vzniku škôd na

majetku, prírode a životnom prostredí.

3. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,

ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes

nasadený náhubok.

4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

5. Držiteľ psa a ten kto psa vedie, je povinný:

a/ oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol ako aj

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa /majiteľa/ psa,

b/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, je povinný oznámiť aj Obecnému úradu v Hornej Seči,

resp. úradu, kde je pes evidovaný a predložiť očkovací preukaz o zázname očkovaní psa proti

besnote.

6. Na území Obce Horná Seč je voľný pohyb psa bez dozoru držiteľa zakázaný, povolený je len

vodenie psa na vodítku. Psom je zakázaný vstup na detské ihriská, športoviská, do areálu

cintorínov, do budov a priestranstiev viditeľne označených tabuľou zákaz vstupu pre psov a na

miesta s väčšou koncentráciou ľudí /najmä športové alebo kultúrne podujatia, slávnosti obce /.

7. Zákaz voľného pohybu psa na verejnom priestranstve a vstupu so psom sa nevzťahuje na

služobného psa počas služobného zákroku a na vodiaceho psa.

8. Voľný pohyb psa s dozorom držiteľa /pri nebezpečných psoch s nasadeným náhubkom/, je

povolený na vymedzených priestranstvách a to v častiach:

a/ extravilánu obce Horná Seč

b/ v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho

úniku.

9. Podmienky držania a vedenia psov v bytových domoch určuje domový poriadok platný pre

jednotlivé bytové domy.

Článok V.

ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, ten kto psa vedie, je povinný exkrementy

bezprostredne odstrániť.

2. Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku

/papierové či igelitové vrecko , alebo iné bežne používané vrecko/, potrebné na odstránenie psích

výkalov. Vrecko s výkalmi uzatvoriť a vhodiť do odpadovej nádoby na to vyhradenej alebo do

nádoby na komunálny odpad.

Článok VI.

PRIESTUPKY

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a/ neprihlási psa do evidencie

b/ neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností

a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dní od ich zmeny

c/ umožní, aby psa viedla osoba nespĺňajúca podmienky ustanovené v čl. IV ods. 1 a 2

d/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa

nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane

e/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky

f/ nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:

a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého

pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol

b/ nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania

psom

c/ nepreukáže známkou totožnosť psa

d/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa

e/ neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3. Za priestupok podľa odseku 1 a 2 písm. a/ až c/, možno uložiť pokutu do 165 EUR a za priestupok

podľa odsek 2 písm. d/ až e/ možno uložiť pokutu do 65 EUR na základe zákona č. 282/2002 Z. z.

v platnom znení § 7.

4. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

5. Priestupky prejednáva Komisia verejného poriadku pri OZ Horná Seč.

6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

7. Výnos z priestupku /pokuta/ je príjmom rozpočtu obce.

8. Obec môže uložiť pokutu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb., podľa § 35, za nesplnenie povinností nepeňažnej povahy / t.j. neprihlásenie psa do evidencie –registrácie/.

9. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela,

najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Článok VII.

PODMIENKY CHOVU PSOV

Chov a držanie psa je povolené na celom území Obce Horná Seč, ak sú splnené nasledovné

podmienky:

1. Každý kto chová alebo drží psa je povinný:

a/ zabezpečiť mu umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických

a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým potrebám, poskytovať mu

v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný

pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho

rozmnožovania

b/ dostaviť sa so psom k povinnému ochrannému očkovaniu proti besnote a iným chorobám, pri

ochorení na veterinárnu prehliadku

c/ držať psa v čistote

d/ dať psa, ktorý poranil človeka, okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom, dodržiavať

nariadenie orgánov veterinárnej starostlivosti a vydať zranenému občanovi potvrdenie

o prehliadke psa

e/ zabezpečiť veterinárnu asanáciu uhynutého psa.

2. Zakazuje sa, každému kto chová alebo drží psa:

a/ opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho

b/ usmrtiť psa bez primeraného dôvodu /bezdôvodne/.

Psy bez dozoru na verejnom priestranstve budú odchytávané, pri znemožnení odchytu a pri ohrození osôb alebo úžitkových zvierat budú túlavé psy iným vhodným spôsobom odstránené. Zneškodnenie psov vykoná poverená organizácia, alebo osoby s príslušným oprávnením. Náklady spojené so zneškodnením znáša chovateľ, ktorý zabezpečí aj odstránenie zvieraťa odvozom do zberne – kafilérie, alebo výnimočne zakopaním. Náklady na likvidáciu psov, ktorých majiteľ je neznámy, znáša obec. Uhynutého psa nie je možné zakopať v blízkosti obytných domov, alebo na verejných priestranstvách obce.

Článok VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia obce sú oprávnené vykonávať orgány obce,

hlavný kontrolór obce, pracovníci Obecného úradu Horná Seč.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva

v Hornej Seči, dňa 29. 01.2018 uznesením č. IV-20/2018/OZ a nadobúda účinnosť dňom

01.03.2018. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 35/2002 obce

Horná Seč o Držaní psov v obci.

V Hornej Seči: 29.01.2018 Edita Moravská

starostka obce [:]-- KONIEC OZNAMU --