Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 51/2017 O ZVLÁŠTNOM UŽÍVANÍ CIEST, MIESTNYCH KOMUNIKÁCII A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zverejnené na stránke: 2. februára 2017 | Oznam zverejnil:

VZN č. 51/2017

O zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

 

VZN č. 51 2017 o zvlášnom užívaní ciest, MK a ver. priestrastiev

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 10.01.2017 Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 26.01.2017 Návrh schválený Obecným zastupiteľstvom Horná Seč dňa 30.01.2017 Nadobúda účinnosť dňa 01.02.2017

Obec Horná Seč na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 39 ods. 4/zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Horná Seč toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 51/2017

O ZVLÁŠTNOM UŽÍVANÍ CIEST, MIESTNYCH KOMUNIKÁCII

A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Čl. 1

ÚČEL

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje práva a povinnosti orgánov obce, orgánov obecného zastupiteľstva , fyzických a právnických osôb pri zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Čl. 2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Toto VZN upravuje vykonávanie stavieb, prác a úprav, ktoré akokoľvek narúšajú povrch

miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a ich súčasti ako aj stavby a úpravy pod ich

povrchom, /ďalej len rozkopávky /, ktoré môžu byť na miestnych komunikáciách a verejných

priestranstvách na území obce Horná Seč / ďalej len obec /vykonávané len so súhlasom obce.

2. Pre účely tohto VZN sa pod pojmom miestna komunikácia, rozumejú všetky všeobecne

prístupné a užívané ulice, cesty a ostatné komunikácie / chodníky /, ktoré slúžia miestnej

doprave.

3. Verejným priestranstvom sú všetky miesta v obci, ktoré slúžia verejnému užívaniu,

predovšetkým verejná zeleň parky, trhové miesta a miesta slúžiace verejným účelom.

Čl. 3

VYDANIE ROZHODNUTIA

1. Povolenie na rozkopávku miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci vydáva

obec, v prípade ak sa jedná o štátni cestu, ktorá prechádza obcou, povolenie vydáva

príslušný orgán štátnej správy podľa osobitného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných

komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov. Žiadosť o povolenie na

rozkopávku miestnej komunikácie predkladá žiadateľ /investor/ minimálne 14 dní pre

zahájením prác.

2. Pri haváriách a poruchách inžinierskych sietí môže správca podzemných vedení začať

rozkopávkou s cieľom odstrániť haváriu aj bez povolenia. Je však povinný oznámiť haváriu

obci a písomnú žiadosť o povolenie – súhlas rozkopania predložiť dodatočne, najneskôr do 48

hodín od začatia prác. V tomto prípade sa neuplatnia správne poplatky.

3. Povolenie rozkopávok podlieha správnemu poplatku. Sadzobník poplatkov tvorí prílohu

č. 1 VZN.

Čl. 4

POSTUP V KONANÍ

K žiadosti o povolenie rozkopávky je potrebné predložiť:

1. Situáciu rozkopávky. 2. Časový a vecný harmonogram prác / počet dní /. 3. Potvrdenie o časovom a kvalitnom zabezpečení konečnej úpravy povrchu rozkopaných prác oprávneným, odborným podnikom alebo firmou. 4. Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy a projekt dopravného značenia. 5. Stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby. 6. Vyjadrenie účastníkov podzemných vedení. 7. Projektovú dokumentáciu / pri rekonštrukčných prácach/. 8. Súhlas na výrub drevín a kríkov nad 5m2 /pokiaľ je výrub nevyhnutný/ od príslušného orgánu životného prostredia. 9. Projekt sadbových úprav pri ukončení rozkopávky.

Čl. 5

TECHNICKÉ PODMIENKY

Rozhodnutie obce sa vydáva za týchto podmienok:

a/ stromy, uličné stĺpy, fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením, b/ rozkopaný úsek vyznačiť dopravnými značením podľa pokynov obecného úradu, c/ trasu výkopu prejednať so správcami inžinierskych sietí, d/ miesto rozkopávky miestnej komunikácie alebo chodníka zapíliť do pravidelného geom. tvaru, e/ počas rozkopávky výkop zabezpečiť zábradlím a v noci reflexnou značkou, f/ zeminu z výkopu odviesť, nesmie byť uložená na korune cestného telesa a nesmie sa deponovať na miestnej komunikácií ani chodníku, g/ výkop spätne zasypať a zásyp je potrebné priebežne strojne zhutňovať, h/ v prípade pretláčania žiadateľ preberá záruku za neporušenosť vozovky v mieste pretláčania a zodpovedá za všetky spôsobené škody, i/ ukončenie prác ohlásiť písomne alebo ústne na obecnom úrade, j/ po uplynutí lehoty stanovenej v rozhodnutí je potrebné požiadať o nové rozhodnutie, k/technické podmienky spätnej úpravy určí obec, l/ obec si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť technické podmienky podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a určiť, v ktorých prípadoch je žiadateľ povinný predložiť projekt sadbových úprav dotknutého územia, m/ žiadateľ zodpovedá za kvalitu opravy rozkopávky po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne vykonanej opravy rozkopávky je povinný na vlastné náklady odstrániť závady, n/ žiadateľ je povinný po ukončení prác zabezpečiť spätnú úpravu terénu aj so zatrávnením a nahradiť poškodené a vyrúbané kríky do 90 dní, o/ žiadateľ je povinný uskutočniť následné sadové úpravy prostredníctvom odbornej organizácie špecializovanej na túto činnosť, p/ obec uprednostňuje bez výkopové metódy /pretláčanie/ a môže nariadiť tieto úpravy vykonať.

Čl. 6

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Dozor nad zachovaním stanovených podmienok povolenia dodržanie vecného harmonogramu

a technických podmienok/ vykonáva starosta obce, alebo na základe poverenia starostu obce

zamestnanci obecného úradu.

2.Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky vykonávajú kontrolu správnosti osadenia dopravného

značenia na základe poverenia starostu obce poverení zamestnanci obecného úradu, pred

začiatkom prác na povolenej rozkopávke.

Čl. 7

KONTROLA DODRŽIAVANIA VZN

1. Poslanci OZ a hlavný kontrolór obce kontrolujú dodržiavanie tohto VZN.

2. Dodržiavanie vecného harmonogramu, technických podmienok ako aj zabezpečenie

verejného poriadku všeobecne kontroluje starosta obce alebo na základe poverenia starostu

obce, pracovníci obecného úradu.

3. Obec môže pri porušení tohto nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov právnickej osobe

alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, pokutu do výšky 6639 EUR.

4. Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 33 EUR.

5. Uložená pokuta je príjmom obce.

Čl. 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2. Prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Seč nadväzuje na VZN č. 50/2016

o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Seč.

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva

v Hornej Seči č. IV-14/2017 zo dňa 30. 01. 2017 a nadobúda účinnosť od 01. 02. 2017.

4. Prílohou tohto VZN je sadzobník poplatkov – príloha č. 1 a vzor žiadosti na zvláštne užívanie

miestnej komunikácie – príloha č. 2.

V Hornej Seči: 10. 01. 2017

Edita Moravská

starostka obce

SADZOBNÍK

k VZN č. 51/2017 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci Horná Seč.

Sadzobník poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení v miestnych komunikáciách, cestách a na verejných priestranstvách podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v položke č. 82 správny poplatok za zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií vo výške 80 EUR a v položke č. 83 za uzávierky miestnych komunikácií vo výške 70 EUR. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

V zmysle vyššie uvedeného stanovuje Obecné zastupiteľstvo v Hornej Seči:

I. Povolenia vydávané pre „fyzickú osobu“:

1. Za rozkopávku chodníka, parkoviska:

a/ na dobu do 3 dní 10 EUR / slovom: desať EUR/

b/ nad 3 dni 16,60 EUR / slovom: šestnásť 60/100 EUR/

2. Za rozkopávku miestnej komunikácie /cestného telesa/:

a/ na dobu do 3 dní 13,30 EUR / slovom : trinásť 30/100 EUR/

b/ nad 3 dni 20 EUR / slovom: dvadsať EUR/

Pri potrebe riešiť uzávierku č i a s t o č n e sa k sadzbám uvedených pod bodom 2 pripočíta

suma vo výške 6,60 EUR a pre uzávierku ú p l n ú sa pripočíta 10 EUR.

3. Pri požiadavke rozkopávky na dobu nad 10 dní sa k sadzbám pripočítava za každý začatý

deň 3,30 EUR.

II. Povolenia vydávané pre „ právnickú osobu“ / firmy, s.r.o, a.s. podniky/:

1. Za rozkopávku chodníka, parkoviska:

a/ na dobu do 3 dní 50 EUR / slovom: päťdesiať EUR/

b/ nad 3 dni 66 EUR /slovom: šesťdesiaťšesť EUR/

2. Za rozkopávku miestnej komunikácie /aj pretláčanie/:

a/ na dobu do 3 dní 83 EUR /slovom: osemdesiaťtri EUR/

b/ nad 3 dni 100 EUR /slovom: jedensto EUR/.

Pri potrebe riešiť uzávierku miestnej komunikácie č i a s t o č n e sa k sadzbám uvedených pod

bodom 2 pripočíta suma vo výške 16,60 EUR a pre uzávierku ú p l n ú sa pripočíta 33,30 EUR.

Pri požiadavke rozkopávky na dobu nad 10 dní sa k sadzbám pripočítava za každý začatý

deň 6,60 EUR.

Poplatok za zabratie verejného priestranstva rozkopávkou 0,33 EUR/m2/deň.

Príloha č. 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Fyzická osoba: / meno a adresa žiadateľa, číslo telefónu /

* Právnická osoba: /názov firmy – sídlo, adresa, IČO, číslo telefónu/

Obec Horná Seč

Obecný úrad

Hlavná 19/16

935 31 Horná Seč

VEC: Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie:

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov žiadame Vás o vydanie rozhodnutia k zvláštnemu užívaniu /rozkopávky, podtláčenie, uzávierka */ v správe obce, v katastrálnom území obce : ……………………………………. .

Ulica, č. domu : ……………………………………………………………………………………………………………………

Pozemok, parcela č. : …………………………………………………………………………………………………………..

Z dôvodu : …………………………………………………………………………………………………………………………..

/ napr. prípojka vodovodu, plynu, el. energie/

V termíne od ………………………… do : ………………………. s konečnou úpravou do : …………………….. .

Zásah bude vykonaný do:

Vozovka ………………………… m2 /prekopanie, podtlačenie/

Chodník………………………… m2 /prekopanie, podtlačenie/

Cestná zeleň …………………. m2 /prekopanie, podtlačenie/

Iné ………………………………………………………………………….. .

Osoba zodpovedná za dodržanie podmienok povolenia: …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

/meno a priezvisko, adresa, č. telefónu/

K žiadosti je potrebné priložiť:

– kópia z katastrálnej mapy

– situácia rozkopávky MK

– stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby

– projekt dočasného dopravného značenia

– vyjadrenie správcov inžinierskych sietí

– pri úplnej uzávierke MK – popis obchádzky

– časový a vecný harmonogram prác /nad 3 dni/

* nehodiace sa preškrtnite

Dátum: ……………………………………….. Podpis žiadateľa: ……………………………………..

* Poznámka: Za vydanie rozhodnutia sa vyrubuje správny poplatok podľa VZN č. 51/2017, ktorý sa uhrádza v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Hornej Seči.-- KONIEC OZNAMU --