Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č. 54 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Zverejnené na stránke: 31. januára 2018 | Oznam zverejnil:

[:sk]

Stiahnuť celý dokument vo formáte DOCX: VZN č. 54 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

*****

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

OBCE HORNÁ SEČ

č. 54/2017

O ZAVEDENÍ A POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH

SLUŽIEB OBCE HORNÁ SEČ

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 24. 11. 2017

Návrh zvesený z úradnej tabuli v obci dňa 11.12.2017

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce dňa 01. 12. 2017

Návrh stiahnutý z internetovej stránky obce dňa 11.12.2017

NOVEMBER 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Seč, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o eGovernmente/ v znení neskorších právnych predpisov, a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa 11. decembra 2017 na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 54/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb /ďalej len „VZN“/ :

§ 1 Predmet úpravy

1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám

– podnikateľom /ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám“/ uplatňovať výkon

svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k obci Horná Seč elektronicky, ako aj

vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce

Horná Seč voči právnickým a fyzickým osobám v rozsahu právomoci obce Horná Seč

podľa osobitných predpisov.

2. Elektronické služby zabezpečuje obec Horná Seč prostredníctvom ústredného portálu

verejnej správy, prístupného na webovom sídle https: //www.slovensko.sk.

3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Horná Seč poskytuje, ako aj ich

popis a návod na ich používané na portáli uvedenom v bode 2.

§ 2 Osobitné ustanovenia

1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie

a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických

službách nie je uvedené inak.

2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch obce Horná Seč

vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická

komunikácia podľa osobitného predpisu /napr. § 17 a nasl. zákona o eGovernmente/.

§ 3 Záverečné ustanovenia

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Horná Seč sa uznieslo obecné

zastupiteľstvo v Hornej Seči svojim uznesením č. 10-XII./2017 dňa 11.12.2017.

2. VZN č. 54/2017 bolo vyvesené dňa 24.11.2017 na úradnej tabuli obce Horná Seč

a nadobúda účinnosť dňa: 11.12.2017.

V Hornej Seči dňa: 12.12.2017

Edita Moravská

starostka obce[:]-- KONIEC OZNAMU --