Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č. 53 – 2017

Zverejnené na stránke: 31. januára 2018 | Oznam zverejnil:

[:sk]

Stiahnuť celý dokument vo formáte DOCX: Horná Seč -VZN č. 53 – 2017 ZaD

*****

 

Správa o prerokovaní a vyhodnotení stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, právnických osôb, dotknutých obcí a verejnosti k  územného plánu obce Horná Seč – zmeny a doplnky č.2

Po vzájomnom zhodnotení doručených a inak získaných pripomienok a stanovísk obec Horná Seč konštatuje že:

-návrh riešenia ÚPN obce Horná Seč – zmeny a doplnky č.2 bol prerokovaný v zmysle zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

-obec návrh územného plánu ZaD č.2 vystavila na dobu 30 dní na verejné nahliadnutie od 31.10.2016 do 02.12.2016 a znovu prerokovanie od 20.12.2016 do 24.01.2017

-obec prerokovala územný plán s právnickými osobami

-dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté obce podľa §22 stavebného zákona boli povinné oznámiť svoje stanovisko k návrhu územného plánu do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené

-na základe prerokovania a vyhodnotenia pripomienok bol návrh územného plánu obce Horná Seč – zmeny a doplnky č.2 dopracovaný spracovateľom Ing. arch. Jankou Privalincovou Nitra

-vyhodnotenie pripomienok tvorí prílohu č. 1

-spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Horná seč, ktorým sa má vyhlásiť Záväzná časť územného plánu obce Horná Seč zmeny a doplnky č.2

Edita Moravská starostka obce

Horná Seč 04.05.2017

Číslo: OZ – ……/2017 Dňa:

Vybavuje:

Vec: NÁVRH UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA O SCHVÁLENÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HORNÁ SEČ – zmeny a doplnky č.2

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Seči prerokovalo a schválilo na riadnom zasadnutí dňa 04.09.2017 návrh územného plánu obce Horná Seč zmeny a doplnky č.2 a

I.

KONŠTATUJE, ŽE

II.

Akceptuje

III.

SCHVAĽUJE

a/ Územný plán obce Horná Seč – zmeny a doplnky č.2

b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Seč číslo: 53/2017 zo dňa 04.09.2017 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Horná Seč – zmeny a doplnky č.2

IV.

UKLADÁ

obci:

A/ obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie

B/ pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Horná Seč, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

C/ obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami

D/ obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

E/ obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN

-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom

-doručením dotknutým orgánom štátnej správy

F/ uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Nitre

Edita Moravská starostka obce

Číslo: OZ č. IV-17/2017 Vyvesené: 15. augusta 2017

Zvesené: 04.09.2017

Podpis:

Pečiatka:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 53/2017

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HORENÁ SEČ

Zmeny a doplnky č.2

Obecné zastupiteľstvo Horná Seč sa uznieslo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1/ Územný plán obce Horná Seč zmeny a doplnky č.2 – vypracovaný pre územie obce Horná Seč je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.IV-17/2017 zo dňa 04.09.2017.

2/ Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Horná Seč, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu.

Čl. 2

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HORNÁ SEČ – zmeny a doplnky č.2

Príloha č. 1

Čl. 3

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/ Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným

podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na

územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

2/ Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom

plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

3/ Schválený územný plán obce je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade

Horná Seč, na stavebnom úrade, a na Okresnom úrade v Nitre.

4/ Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO schvaľuje obecné zastupiteľstvo so

súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

5/ Toto nariadenie je každému prístupné na Obecnom úrade Horná Seč.

6/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 20. 09. 2017.

Edita Moravská

starostka obce

[:]-- KONIEC OZNAMU --