Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č.50/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Seč

Zverejnené na stránke: 7. februára 2017 | Oznam zverejnil:

VZN č. 50-2016 Horná Seč odpady-- KONIEC OZNAMU --