Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č. 56/2018 (návrh) o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené na stránke: 26. júna 2018 | Oznam zverejnil:

>> Stiahnuť dokument VZN č. 56/2018 (návrh) ako PDF

 

N á v r h

H O R N Á S E Č

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 56/2018

OBCE HORNÁ SEČ

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 01.06.2018

Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 22.06.2018

Návrh schválený OZ dňa 25.06.2018

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa 26.06.2018

Nadobúda účinnosť dňa 01.09.2018

 

 

Obec Horná Seč v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , ďalej podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z./ a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ odd. 4 § 140 bod č. 9 a 10  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len školský zákon/, v y d á v a  toto Všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len VZN /.

 

Článok I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Toto VZN určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni Materskej školy obce Horná Seč.

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

 

Článok II.

PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA STRAVOVANIE

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01. 09. 2011 zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálneho príspevku na režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov. Školská jedáleň taktiež poskytuje stravovanie zamestnancom materskej školy za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a s úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

Obec Horná Seč v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona u r č u j e výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov školskej jedálni a podľa zadelenia finančného pásma č. 3 – /stravníci od 2 – 6 rokov / nasledovne:

Finančný limit na nákup potravín v pásme 3 = hodnota stravného pre:

a/ dieťa v materskej škole s celodennou stravou

desiata: 0,28 EUR obed: 0,68 EUR olovrant: 0,23 EUR ………. SPOLU: 1,19 EUR

b/ vlastný dospelý stravník : zamestnanec hradí 45 % t.j. 1,19 EUR

zamestnávateľ hradí 55 % t.j. 1,45 EUR

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

Článok III.

URČENIE PODMIENOK PLATENIA PRÍSPEVKU

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na účet zriaďovateľa na základe

vystaveného šeku školskej jedálne vedenom Prima banka Slovensko č. účtu 2203761001/5600

IBAN: Sk8856000000002203761001

2. Internetbankingom

3. Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť telefonicky alebo ústne ráno do 08.00 h

v deň neúčasti. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v nasledujúcom mesiaci.

 

Článok IV.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce, schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Horná Seč.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornej Seči dňa 25. júna 2018 uznesením č. XII.-22/2018 a nadobúda účinnos dňa 01. septembra 2018. 

    Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 41/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov prijatého 22.09.2008.

 

V Hornej Seči: 01. júna 2018

Edita Moravská

starostka obce-- KONIEC OZNAMU --