Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 46/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Seč

Zverejnené na stránke: 10. decembra 2018 | Oznam zverejnil:

dodatok č.3 k VZN 46-2012-- KONIEC OZNAMU --