Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Otvorené a zatvorené prevádzky (aktualizované informácie z 29.3.2020)

Zverejnené na stránke: 30. marca 2020 | Oznam zverejnil:

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné
lekárske účely,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,

9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru
v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov,
dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
18. prevádzok kľúčových služieb,
19. zberných dvorov,
20. predajní metrového textilu a galantérie,
21. predajní a servisov bicyklov,
22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha
prevádzky nepresahuje 2000 m2,
23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb
lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť
verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento
zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky
rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu
do prevádzky).

C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia
nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov)
a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
– vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
(napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
– v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
– počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu
jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
– na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov
v jednom okamihu.

D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok
uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase
od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje
prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z.,
aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby
okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.-- KONIEC OZNAMU --