Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Náhradní užívatelia pozemkov musia usporiadať svoje užívacie právo do 31.10.2019

Zverejnené na stránke: 3. júla 2019 | Oznam zverejnil:

Obec Horná Seč si Vás touto cestou dovoľuje upozorniť na povinnosť usporiadať si svoje užívacie právo na pozemky v prípade, že ste náhradným užívateľom takéhoto pozemku, najneskôr do 31. októbra 2019. Nevysporiadaním si tohto vzťahu do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. 

 

Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov znamená, že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom, resp. odborom pozemkovým a lesným, príslušného okresného úradu v období rokov 1991 až 2008. Jednalo sa o uplatenie § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a slangovo sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku.

Tento § 15 bol účinný do 31.12.2007 a rozhodnutia stratili platnosť 31. decembra 2018, ak nebol podaný návrh na podľa osobitného predpisu (§ 12 b zákona č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov).

Na túto skutočnosť nadväzuje § 42v zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ktorý znie:
„Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona z znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu (zákon č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov).“

Pojem „usporiadať svoje užívacie právo“ znamená napríklad uzatvorenie nájomnej zmluvy, podnájomnej zmluvy, rozhodnutie pozemkového a lesného odboru okresného úradu alebo získanie iného obdobného dokumentu, ktorý sa vzťahuje práve na predmetný pozemok.

Podrobnosti ako postupovať si môžu občania priamo nájsť v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy (hlavne v § 12, § 12a, §12b, § 12c a nasl.) alebo sa poradiť priamo s pracovníkmi na odbore pozemkovom a lesnom príslušného okresného úradu, ktorí to majú vo svojej pracovnej náplni a sú príslušne vyškolení.

 

Autorom informácie a textov je
Ing. Martin Fecko, poslanec NR SR a člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie-- KONIEC OZNAMU --