Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Oznámenie o strategickom dokumente – PHSR NSK do r.2030

Zverejnené na stránke: 23. februára 2021 | Oznam zverejnil:

Obstarávate!‘, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu
Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030″.
Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 14 dní od odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030″ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/proaram-hospodarskeho-rozvqia-socialneho-rozvqianitrianskeho-samospra-1

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať
počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Oznamenie_NS_2021-- KONIEC OZNAMU --