Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Verejná vyhláška – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – súhlas

Zverejnené na stránke: 17. februára 2021 | Oznam zverejnil:

Verejná vyhláška – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – súhlasVytlačiť
 

Stavebník :     SLOVNAFT, a.s., ( IČO 31 322 832 )

so sídlom Vlčie hrdlo 1

824 12 Bratislava

Zastúpený :     JUDr . Ľuboš Noskovič

Líščie nivy 7

821 08 Bratislava

Dňa  11.02.2021 ste ohlásili uskutočnenie  udržiavacích prác podľa § 55 odsek 2 písm. d) SZ.

Názov stavby :

„Oprava vád potrubia DN250 PC6 Hronský Beňadik – Dolná Strehová“

Miesto stavby :         extravilán obce Horná Seč, katastrálne územie Horná Seč

na pozemkoch parcela :  EKN č. 969, 967/2, 1149/2

Opis opravy a udržiavacích prác :

Na produktovodnom potrubí DN250 PC6 v úseku trasy Hronský Beňadik – Dolná Strehová, ktoré je vedené v podzemnej časti produktovodnej trasy, boli identifikované body vyžadujúce vykonanie opravy a údržby v súlade s § 11 ods. 16 písm. d) prvá veta zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Predmetné činnosti opravy a údržby budú zahŕňať vykonanie výkopu vo vzdialenosti 80 cm od potrubia v celkovej dĺžke 4 bm v mieste opravy, vykonanie ultrazvukovej skúšky, testovanie a následne vykonanie opravy systémom bandáže PCW. Dotknutá lokalita bude po vykonaní činností a po kontrole a meraní navrátená do pôvodného stavu.

Termín realizácie :   01.04.2021 – 31.12.2021, uvedený termín realizácie opravy a údržby produktovodu bol stanovený s dôrazom minimalizovať na predmetných pozemkoch zásah do poľnohospodárskej a inej činnosti.

 

Obec  Horná Seč, ako vecne a miestne  príslušný stavebný úrad podľa  § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov  Vám  oznamuje, že proti uskutočneniu udržiavacích prác nemá námietok  a vydáva

s ú h l a s.

Stavebník, spoločnosť SLOVNAFT, s.r.o. so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava je zároveň oprávneným z vecného bremena v zmysle § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

 

Podľa ustanovenia § 57 ods.5 stavebného zákona Vás upozorňujeme, že  súhlas  stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné   opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní udržiavacích prác   dodržať príslušné slovenské technické normy.

Podľa ustanovenia § 57 ods.2 stavebného zákona stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu  do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia   o súhlase.

 

Edita Moravská

starostka  obce

                                                                     

Doručí sa:

 

  1. SLOVNAFT, a.s., Bratislava v zastúpení : JUDr. Ľuboš Noskovič, Líščie nivy 7,

821 08 Bratislava

  1. Ostatným verejnou vyhláškou:

Na úradnej tabuli: Obce Horná Seč

Toto oznámenie podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Verejná vyhláška – Slovnaft-- KONIEC OZNAMU --