Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Rozhodnutie Ministerstva školstva

Zverejnené na stránke: 30. marca 2020 | Oznam zverejnil:

Stiahnuť tento oznam ako PDF: Ministerstvo školstva SR rozhodnutie

 

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania;
riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov
prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,
b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania;
mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá
a liečebno-výchovné sanatóriá,
c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto
1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa
budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti
detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky
umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej
materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len
na diagnostický pobyt,
2. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok
2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí
zriaďovateľ s tým, že
2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa
komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným
spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na
dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch
týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného
lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne,
najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského
vyučovania,
3. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať
riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude
vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na
školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl
zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do
stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a
to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;
prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest
pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020
a najneskôr do 30. júna 2020,
4. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo
nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to
najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny
pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci
s riaditeľmi škôl,
5. interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období
uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť
odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy
prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo
pracoviska zamestnávateľa,
6. záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia
najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej
skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo
forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy,
pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,
7. prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych
týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského
vyučovania,
d) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy
internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej
skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,
e) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov
základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.
V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a
exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád
realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád,
ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie
dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží.

Odôvodnenie:
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia
COVID-19.
Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115
z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav.
Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku
zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych výchovných zariadení, t.j.
zakázal prevádzku škôl a školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier
a liečebno-výchovných sanatórií.
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila vyučovanie na
školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane.
Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie
epidemiologickej situácie.
Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva aj na obdobie
od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a
školských zariadení.

Branislav Gröhling, v.r.
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky-- KONIEC OZNAMU --