Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách

Zverejnené na stránke: 26. marca 2020 | Oznam zverejnil:

Mimoriadne opatrenia a obmedzenia na zabránenie a spomalenie šírenia nákazy majú samozrejme dosah aj na zamestnancov Slovenskej pošty, čo ovplyvňuje a čiastočne obmedzuje jej činnosť a kapacity.

Slovenská pošta pristúpila k obmedzovaniu prevádzkových hodín, úplnému alebo čiastočnému obmedzeniu niektorých poskytovaných služieb. Zároveň prijala nové pravidlá pri vstupe do poštových prevádzok, kde platí vstup pre zákazníkov len s ochrannými rúškami (resp. inou vhodnou alternatívou). Chceme upozorniť, že uvedené opatrenie sa týka aj pôšt hromadného podaja, miest podaja balíkov na oblastných uzloch, resp. všetkých ostatných miest podaja zásielok.

Vzhľadom na výrazné zníženie kapacít pri podaji zásielok a tiež doručovacích kapacít oproti štandardnému stavu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zvážili, prehodnotili a prípadne posunuli, či obmedzili využívanie niektorých poštových služieb.

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID 19 je jednou z možností aj zníženie množstva podávaných zásielok mestskými, miestnymi a obecnými úradmi (dane a poplatky miest a obcí) a/alebo rozloženie tohto podaja na viac dní. Zároveň Vám odporúčame využiť prednostne na distribúciu Vašich zásielok produkt DOPORUČENÝ LIST (bez doplnkových služieb), ktorý Vám ušetrí náklady a zjednoduší doručenie rozhodnutí vo Vašom meste alebo obci.

Doporučené listy bez doplnkových služieb „Do vlastných rúk“ a/alebo Doručenka – budú doručované (vhadzované) do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta / oprávneného prijímateľa, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do domovej listovej schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku. Informácia o dni doručenia bude, tak ako doteraz, zobrazená na www.posta.sk, v časti Sledovanie zásielok.

Prosíme Vás o spoluprácu a odloženie resp. rozloženie podaja na neskoršie obdobie, čím výrazne prispejete k eliminácii kontaktov vo Vašom meste alebo obci. Prípadne pre dôvod úplného eliminovania kontaktov, či pre osoby v karanténe, si Vám na Vaše zváženie dovolíme v tomto mimoriadnom období odporučiť použitie emailov a dátových schránok, a to aj napriek tomu, že nepoužijete žiadnu z našich poštových služieb.

Rovnako tak pri úhrade (dane a poplatku miest a obcí) poštovým poukazom si Vás dovoľujeme požiadať vyhnúť sa požiadavke úhrady poukazu na pobočke Slovenskej pošty, ale odporučiť Vašim obyvateľom realizovať úhradu prevodom z účtu za využitia internet a mobil bankingu. Prípadne tiež ak je to z Vašej strany možné, poskytnúť občanom dodatočnú lehotu splatnosti, ktorej cieľom je prekonať tak obmedzenia mimoriadnej situácie a v určitých prípadoch aj obmedzenia karantény.

Prosíme Vás prijmite tento list ako výzvu a súčasť celospoločenskej snahy Slovenska a všetkých zainteresovaných inštitúcií zabrániť šíreniu ochorenia, ktoré ohrozuje zdravie a život najmä rizikových skupín obyvateľov. Tiež nám na tomto mieste dovoľte poďakovať všetkým obciam a mestám, ktoré už iniciatívne pristúpili k opatreniam, ktorých cieľ sleduje aj tento náš list. Vážime si spoluprácu s Vami a veríme, že sa nám spoločne podarí kritickú situáciu zvládať tak, aby sme sa čím skôr dokázali vrátiť do štandardného fungovania procesov a komunikácie.

Zdroj: tlačová správa Slovenskej pošty-- KONIEC OZNAMU --