Horná Seč

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

Zverejnené na stránke: 28. novembra 2019 | Oznam zverejnil:

Stiahnite si celý tento oznam vo formáte PDF:
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Horná Seč

OBEC HORNÁ SEČ

zastúpená starostkou obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Materskej školy, Hlavná 19, Horná Seč

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

Požadované doklady potrebné predložiť do VK spolu s prihláškou:

(podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „ Výberové konanie – MŠ – neotvárať “, najneskôr do 10.12.2019 do 12.00 hod. na adresu:

Obec Horná Seč
Obecný úrad Hlavná 19/16
935 31 Horná Seč

 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie MŠ – neotvárať“. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Hornej Seči 29.11.2019

Edita Moravská
starostka obce-- KONIEC OZNAMU --