Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018

Zverejnené na stránke: 27. februára 2019 | Oznam zverejnil:

Obec Horná Seč v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu sa vypočíta nasledovne: súčet hmotností vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa vydelí hmotnosťou (všetkých) komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

Vytriedené zložky:  24,226 kg

Komunálny odpad:   149 411 kg
Výpočet = (24 226 : 149 411) x 100 = 16,21 %

Percento separácie v obci Horná Seč za rok 2018 činí 16,21  %.

  Triedením odpadu obyvatelia pomáhajú životnému prostrediu a obci. Obci znížia separovaním náklady na vývoz a skládkovanie, pretože zmenšujú objem vyvážaného komunálneho odpadu a životnému prostrediu tým, že znížia objem odpadu na skládke.

Obec  Horná Seč má organizovaný zber komunálneho odpadu.

Všetky domácnosti  v obci a organizácie na území obce sú vybavené nádobami na komunálny odpad. Zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje  obec v pravidelných  dvojtýždňových intervaloch, podľa zmluvy o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu.

Zvoz separovaného odpadu obci zabezpečujú spoločnosti:

Waste transport“,  Levice – plasty, sklo, tetra pack, papier a podomový kov
Metal servis recycling ., Slovenská Ľupča – elektroodpad, nebezpečný odpad
VV s.r.o  Poniky – výkup papiera

Všetky podrobosti ohľadom nakladania s odpadmi rieši VZN č. 50/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Seč.-- KONIEC OZNAMU --