Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Návrh Dodatku č.3 k VZN č.46/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Seč

Zverejnené na stránke: 21. novembra 2018 | Oznam zverejnil:

návrh dodatku č.3 k VZN 46-2012-- KONIEC OZNAMU --