Horná Seč

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018

Zverejnené na stránke: 15. mája 2018 | Oznam zverejnil:

Hlavný kontrolór Obce Horná Seč

 

Plán kontrolnej činnosti  predkladá  hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov – obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.

V súlade s citovaným

p r e d k l a d á m

obecnému zastupiteľstvu Obce Horná Seč

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI

HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2018.

 

 

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov.

 

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2018 bude realizovaná

v kontrolovanom subjekte, konkrétne:  v OcÚ Horná Seč.

 1. A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:
 2. Kontrola zabezpečenia ochrany osobných údajov v zmysle zákona číslo 18/2018 Z.z.

o ochrane osobných údajov

 1. Kontrola pokladničných operácií v pokladni OcÚ za I. polrok 2018
 2. Kontrola vedenia účtovnej evidencie
 3. B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, ak o ne požiada OZ.
 4. C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

 

 1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018.
 2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Horná Seč na rok 2019.
 3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
 4. D) Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra
 5. Účasť na rokovaniach orgánov obce
 6. Účasť na odborných školeniach a zasadnutiach Nitrianskej sekcie ZHK

 

 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 

 

 

Spracoval:  Ing. Alexander Kováč

hlavný kontrolór Obce Horná Seč

 

v Hornej Seči, dňa 15.5.2018

Plán kontrol-- KONIEC OZNAMU --