Horná Seč

Stavebné konania

Spoločný obecný úrad

-zabezpečuje výkon úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku :

a/ územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č.50/76 Zb. v platnom znení,
b/ ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/01 Z. z. v platnom znení,
c/ vodného hospodárstva v zmysle zákona č.135/74 Zb. v platnom znení,
d/ pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/61 Zb. v platnom znení,

Adresa:
Spoločný obecný úrad obcí RZMOT
Sv.Michala 4
934 03 LEVICE

PREDNOSTA SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU
Mgr. Monika Slížiková
t.č. 036/6306 870
mail: prednosta@socu-levice.dcom.sk

Stavebný úrad:
Ing. Vladislav Kupča
Tel.: +421 36 634 8378
Eva Nagyová
Tel.: +421 36 634 8362

Stavebné tlačivá na stiahnutie: V sekcii „Tlačivá„!